Zásady zpracování osobních údajů při podnikatelské činnosti
pro zákazníky, dodavatele, marketing a návštěvníky webových stránek                      
Brno 20-05-2018

 
Ve společnosti ANOVA IT s.r.o., se sídlem Pekařská 12, 602 00 Brno, IČO: 29305985, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72643 (dále též jen „Společnost“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „nařízení“ nebo „GDPR“) jsme se proto rozhodli vydat tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“).
Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské činnosti, jakým způsobem, k jakým účelům a jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů:

 • našich zákazníků a uživatelů služeb,
 • našich dodavatelů a obchodních partnerů
 • zástupců těchto zákazníků (uživatelů), dodavatelů a obchodních partnerů či jejich kontaktních osob,
 • zájemců o naše služby,
 • osob, kterým zasíláme obchodní sdělení a
 • návštěvníků našich webových stránek.
 1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Společnost (identifikační údaje Společnosti viz výše).
Kontaktní údaje, kam můžete směřovat své dotazy a požadavky ohledně zpracování osobních údajů:
poštovní adresa:       ANOVA IT s.r.o., Pekařská 12, 602 00 Brno
e-mail:                         office@anova-it.cz
webové stránky:        www.anova-it.cz
 
 1. Kategorie osobních údajů
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Společnost schopná identifikovat.
V souvislosti s podnikáním Společnost nakládá s následujícími typy (kategoriemi) osobních údajů[1]:
 
 1. Kontaktní údaje
Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a vámi nebo jednání o takové smlouvě. Jedná se zejména o váš akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, podpis apod. Jde i o akademický titul, jméno a příjmení, funkci a podpis vašich zástupců či pověřených osob.
Kontaktní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli v případě potřeby v souvislosti se smlouvou kontaktovat, jedná se zejména o telefonní číslo a e-mail váš a vašich zástupců či pověřených osob.
 
 1. Údaje o službách
Zpracováváme údaje o tom, jaké služby si u nás objednáváte.
 
 1. Platební údaje
Zpracováváme číslo vašeho bankovního účtu a údaje našich zákazníků, abychom mohli identifikovat došlé platby.
 
 1. Fakturační údaje
Zpracováváme údaje, jako jsou jméno a příjmení odpovědné osoby objednatele, fakturační adresa, údaje o poskytnuté službě a jejich ceně, nezbytné proto, abychom vám mohli vystavit vyúčtování a mohli splnit povinnost vést účetnictví.
 
 1. Komunikace mezi Společností a zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi Společností a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem.
 
 1. Údaje při registraci na webových stránkách
Jde o údaje, které zadáte při registraci na našich webových stránkách, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firma, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání.
 
 1. Cookies
Pomocí cookies získáváme informace při použití webových stránek Společnosti. Jde o záznamy chování na webových stránkách získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovány pro provoz webových stránek Společnosti, měření návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.
 
 1. Databáze zákazníků a zájemců
Pokud jsme již s někým navázali obchodní kontakt, uchováváme v naší databázi jeho identifikační a kontaktní údaje, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresu trvalého pobytu, adresu sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje využíváme ke komunikaci, plnění smluv a uzavírání smluv nových.
 
 1. Údaje pro marketingové účely
Pro marketingové účely využíváme databázi našich stávajících zákazníků, jakož i seznam osob, které se našimi zákazníky teprve mohou stát. V tomto seznamu máme jejich akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresu trvalého pobytu, adresu sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail.
Obchodní sdělení rozesíláme formou listinné korespondence, e-mailu, internetu, mobilních aplikací a sociálních sítí.
V ostatních případech jsou tyto údaje používány na základě vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.
 
 1. Jednání o pracovní smlouvě
Pokud se rozhodnete ucházet se u nás o zaměstnání, budeme potřebovat po dobu jednání o uzavření pracovní či jiné pracovněprávní smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašem vzdělání, schopnostech a dovednostech a dosavadní praxi, které nám předáte formou životopisu a motivačního dopisu.
 
 1. Účel a právní základ zpracování a doba zpracování
Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel – např. abychom mohli poskytnout službu spočívající ve zprostředkování spolupráce v zahraničí. Jsou to i případy, kdy sjednáváme novou smlouvu. Povinnost zpracovávat vaše údaje nám stanoví i řada právních předpisů, např. zákon o účetnictví, o DPH, o daních z příjmů atp.
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě vašeho souhlasu. Ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Společnosti váš souhlas nepotřebujeme. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.
Jedná zejména o tyto účely a právní základy zpracování rozdělené dle jednotlivých kategorií osobních údajů:
Kategorie osobních údajů[2] Účel Právní základ zpracování
 1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
Jednání o uzavření smlouvy
 
Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
 2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje
 3. Platební údaje
 4. Fakturační údaje
Plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
 1. Platební údaje
Identifikace a prokázání původu plateb Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti a pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje – povinnost vést účetnictví.
Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů by Společnost nebyla schopna vykonávat podnikatelskou činnost v souladu s právním řádem a subjekt údajů (zákazník) by nemohl obdržet od Společnosti zboží či službu.
 
 1. Fakturační údaje
Vystavení účetního či daňového dokladu, vedení účetnictví, placení daní Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje – povinnost vést účetnictví, povinnost platit daně
8. Údaje pro marketingové účely Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti Ochrana oprávněných zájmů Společnosti.
Oprávněný zájem Společnosti je potvrzen tím, že toto použití údajů je povoleno ustanovením článku 16 odst. 2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích.
9. Údaje pro marketingové účely Jiný než výše uvedený marketing výrobků nebo služeb,
Telemarketing.
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
 2. Údaje o službách a dodací údaje
 3. Platební údaje
 4. Fakturační údaje
 5. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem
Vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob Ochrana oprávněných zájmů Společnosti.
Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů a jejich předání např. právnímu zástupci a soudu by Společnost nebyla schopna uplatnit své nároky či se bránit žalobám a nárokům jiných osob.
 
15. Údaje po jednání o pracovní smlouvě Nábor nových zaměstnanců do Společnosti Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 1. Údaje získané při registraci na webových stránkách
Užívání webových stránek Společnosti – registrace umožňuje snazší používání e-shopu Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 1. Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných Společností
Uskutečnění přenosu elektronické komunikace, nebo
pro poskytování služby prostřednictvím webových stránek Společnosti, nebo
pro měření návštěvnosti webových stránek Společnosti.
Ochrana oprávněných zájmů Společnosti
Oprávněný zájem Společnosti je potvrzen tím, že toto použití údajů je povoleno ustanovením článku 8 odst. 1., písm. a), c), d) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích
 1. Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných třetími stranami (Google apod.)
Internetová reklama Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů pomocí nastavení internetového prohlížeče.
Článek 8 odst. 1., písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích
 1. Databáze zákazníků a dodavatelů
Komunikace, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu Ochrana oprávněných zájmů Společnosti.
Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů by Společnost nebyla schopna vykonávat podnikatelskou činnost a subjekt údajů by nemohl obdržet dosáhnout řešení reklamací, poskytnutí servisních služeb.
 
 
 
 
Vaše údaje používáme a uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou nám to ukládají právní předpisy, nebo je potřebujeme k ochraně našich práv. Máme nastavena vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni.
Obecně, základní údaje a údaje o produktech a službách jsme povinni uchovávat na základě zákonů, např. o účetnictví nebo daňových zákonů. Např. faktury mají být uchovávány 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy. 
Po dobu 3-5 let uchováváme údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku.
Pokud používáme údaje na základě vašeho souhlasu, činíme tak pouze po dobu, po kterou tento souhlas trvá, nemáme-li poté jiný zákonný důvod.
Konkrétní doby zpracování jednotlivých kategorií osobních údajů pro jednotlivé účely obsahuje níže uvedená tabulka.
Kategorie osobních údajů[3] Účel Doba zpracování - uchovávání
 1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
Jednání o uzavření smlouvy
 
3 roky od konce jednání o smlouvě
2. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
 1. Údaje o zboží a službách a dodací údaje
 2. Platební údaje
 3. Fakturační údaje
Plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
6. Platební údaje Identifikace a prokázání původu plateb 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
7. Fakturační údaje
 
Vystavení účetního či daňového dokladu, vedení účetnictví, placení daní 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
8. Údaje pro marketingové účely Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti 3 roky od posledního poskytnutí naší služby nebo zakoupení našeho zboží
 1. Údaje pro marketingové účely
Jiný než výše uvedený marketing výrobků nebo služeb,
Telemarketing.
Po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen – standardně 3 roky.
 
Samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 5 let poté, co zanikl.
10. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
11. Údaje o zboží a službách a dodací údaje
12. Platební údaje
13. Fakturační údaje
14. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem
 
Vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká.
Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost doklady a údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá.
Pokud se doklad vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku, uschovává Společnost doklady a údaje do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.
15. Údaje po jednání o pracovní smlouvě Nábor nových zaměstnanců do Společnosti Po dobu jednání o pracovní smlouvě, dále pouze pokud o to uchazeč požádá
 1. Údaje získané při registraci na webových stránkách
Užívání webových stránek Společnosti – registrace umožňuje snazší používání e-shopu Po dobu trvání registrace
 1. Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných Společností
Uskutečnění přenosu elektronické komunikace, nebo
pro poskytování služby prostřednictvím webových stránek Společnosti, nebo
pro měření návštěvnosti webových stránek Společnosti.
Po dobu používání webové stránky Společnosti
 1. Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných třetími stranami (Google apod.)
Internetová reklama Po dobu nastavenou ve vašem internetovém prohlížeči
 1. Databáze zákazníků a dodavatelů
Komunikace, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu 10 let od konce plnění smlouvy
Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá.
 
 
 
 1. Zdroje osobních údajů
Zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku, i údaje od třetích stran, např. kontrola bonity klienta.
 
 1. Příjemci osobních údajů
Společnost při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě smlouvy a dle pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak.
Jde o:
 • společnosti zabývající se správou a vymáháním dlužných pohledávek,
 • právní zástupce, notáře a exekutory,
 • auditory,
 • správce IT systémů,
 • dodavatel internetové reklamy.
 
Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.
Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie.
Nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům či zpracovatelům mimo území Evropské unie.
Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje též správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, jelikož některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, Policii ČR a jiné. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.
Společnost zpracovává osobní údaje ručně (v papírové podobě) i automatizovaně prostřednictvím IT systémů. 
 
 1. Informace o právech subjektů údajů
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.
Veškerá svá níže uvedená práva, námitky či požadavky (samozřejmě s výjimkou práva podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, které můžete uplatnit jen u něj) můžete uplatnit dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti nebo e-mailem na adresu: info@anova-it.cz. Pokud uplatníte některé ze svých práv a my budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení. 
V případě, že nějaké právo, žádost či námitku uplatníte, bude-li váš požadavek oprávněný, přijmeme jemu odpovídající opatření bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti. Jinak vás budeme v téže lhůtě informovat o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Budeme vás v takovém případě informovat o jakémkoliv prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.
Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme vám informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob.
Informace a veškerá sdělení a úkony se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, můžeme od vás požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.
Jedná se o následující práva:
 
 1. Právo na přístup k osobním údajům
Jestliže nás požádáte, obdržíte od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a v kladném případě i:
 • kopii vašich osobních údajů, které máme,
 • informace o:
  • účelech, pro které je zpracováváme,
  • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
  • příjemcích, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době zpracování (uchovávání) vašich osobních údajů,
  • o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás,
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
  • o vhodných zárukách, pokud bychom předávali vaše osobní údaje mimo EU (což ale neděláme
 1. Právo na opravu nepřesných údajů
Máte právo upozornit nás na nepřesné, zastaralé nebo neúplné osobní údaje. V takovém případě je samozřejmě opravíme. Po dobu, než ověříme přesnost vašich údajů, omezíme jejich zpracování (viz bod 4. níže). S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.
 
 1. Právo vznést námitku
Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které používáme z důvodu našeho oprávněného zájmu.
Dokud nebude ověřeno, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, jejich zpracování omezíme, ledaže by takové zpracování bylo nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se ukáže, že důvody pro zpracování vašich osobních údajů nemáme, vaše osobní údaje vymažeme, ledaže budete požadovat jejich uchování.
Můžete také kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu přímého marketingu, a my používání vašich údajů pro tyto účely ukončíme.
 
 1. Právo na omezení zpracování
V některých případech jsme povinni omezit zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že vaše osobní údaje u nás budou uloženy a my s nimi nebudeme jinak nakládat, ledaže nám k tomu dáte souhlas nebo je to nezbytné z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
K omezení zpracování osobních údajů jsme povinni přistoupit, pokud:
 • pokud budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • vyjde najevo, že zpracování vašich osobních údajů je protiprávní a vy odmítnete jejich výmaz a místo toho nás požádáte o omezení jejich použití;
 • my již vaše osobní údaje nebudeme nepotřebovat, ale vy nás požádáte, abychom si je ponechali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody pro to, aby údaje byly vymazány.
 1. Právo na výmaz
Máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud:
 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a vyjde najevo, že naše důvody pro zpracování nejsou závažné;
 • vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, kterou nám právo ukládá;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.
Upozorňujeme však, že jsou případy, kdy povinnost vymazat vaše osobní údaje (i když je splněna některá shora uvedená podmínka) nemáme, například pokud údaj potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 
 1. Právo na přenositelnost
Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně (tj. pomocí výpočetní techniky) na základě smlouvy nebo vašeho souhlasu a požádáte nás o to, předáme vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud budete chtít, předáme tyto údaje přímo jinému správci, kterého určíte, je-li to technicky proveditelné.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.
 
 1. Právo na odvolání souhlasu
V případech, kdy ke zpracování vašich údajů potřebujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).
 
 1. Právo obrátit se na orgán ochrany
Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení nebo jiný právní předpis, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a podat u něj stížnost.
 
 1. Právo omezit marketingová sdělení
Pokud jste nám udělili souhlas pro marketing nebo vám z jiného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:
– přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání,
– pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte,
– můžete nám také na naší pobočce nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.
Dovolujeme si vás upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli servisu, reklamacím a poskytování služeb, které jste si objednali.
 
Společnost neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
Informace o zpracovávání osobních údajů pro zákazníky společnosti ANOVA IT s.r.o. dle nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 

1)Obecné údaje o společnosti

ANOVA IT s.r.o.
IČO: 29305985
sídlem Pekařská 12, 602 00 Brno
office@anova-it.cz

2)Účel zpracovávání údajů

 1. plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů,
 2. plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů na základě poskytnutého souhlasu,
 3. plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly společnosti ANOVA IT s.r.o. Předány správci osobních údajů,
 4. ochrany práv a oprávněných zájmů společnosti ANOVA IT s.r.o., zejména marketingu,
 5. nabízení vhodných pracovních pozic pro kandidáty v souladu s uděleným souhlasem.

3)Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Společnost ANOVA IT s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění jejich účelu (viz bod 2). Jsou zpracovávány zejména následující:
 1. jméno a příjmení, akademický titul,
 2. adresa,
 3. e-mailová adresa,
 4. telefonní číslo,
 5. datum narození,
 6. platební údaje,
 7. fakturační údaje a
 8. údaje pro marketingové účely.
 

4)Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, jakým společnost ANOVA IT s.r.o. zpracovává osobní údaje, je jak v listinné formě, tak i automatizovanou formou zpracování v informačních systémech společnosti.
Ke zpracovávání osobních údajů jsou pověřené osoby, kteří byli v oblasti ochrany osobních údajů a zacházení s nimi řádně proškoleni.
V případě zacházení s osobními údaji třetími osobami, je s nimi uzavřená smlouva o zpracovávání osobních údajů, která obsahuje přísné podmínky této činnosti.

5)Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při které je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v tom rozsahu, který je nezbytný pro danou situaci.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám, a to buď zpracovatelům na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a nebo konkrétním orgánům na základě zákonného zmocnění (např. soudy, úřady, Policie ČR).

6)Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území členských států Evropské unie.

7)Doba zpracovávání osobních údajů

Na základě poskytnutého souhlasu se zpracováváním osobních údajů jsou tyto zpracovávány po dobu 10 let ode dne skončení platnosti smlouvy. Stejně tak pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu smluvní povinnosti.
Pokud souhlas nebyl dán a osobní údaje jsou zpracovávány na základě smluvní povinnosti, jsou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelům jejich zpracování, maximálně však po dobu 6 měsíců ode dne skončení platnosti smlouvy.

8)Práva subjektů údajů

Jedná se zejména o následující práva subjektů:
 1. právo na informace o správci, zprostředkovateli a pověřenci osobních údajů,
 2. právo na informace o účelu zpracování osobních údajů,
 3. právo na přístup k osobním údajům,
 4. právo podat stížnost,
 5. právo na opravu osobních údajů,
 6. právo na výmaz osobních údajů,
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 8. právo na omezení zpracování,
 9. právo na přenositelnost osobních údajů,
 10. právo vznést námitky,
 11. a veškerá další práva, která obecné nařízení o ochraně osobních údajů přiznává.